Đây là một trang web Bồ Đào Nha cơ sở dữ liệu về Bồ Đào Nha mã bưu điện, bạn có thể tìm thấy langcountryname {} mã bưu điện, mã bưu điện, Zip Mã vùng và vị trí
Danh sách vùng